You Are Here: Home » Đồ Án Kinh Tế » Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2008 nền kinh tế nước ta diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, bình quân cả năm tăng, đầu năm lạm phát, cuối năm lại thiểu phát ảnh hưởng trực tiếp và đời sống kinh doanh. Nhiều ngân hàng lớn  trên thế giới phá sản, giá dầu, vàng và một số vật tư thiết yếu cho sản xuất biến động thất thường. Trước diễn biến bất thường của kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam liên tục điều chỉnh lãi xuất cơ bản và thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát đã tác động không nhỏ đến quá trình kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Và đây cũng là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động khó lường kinh doanh thua lỗ trong lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều rủi ro bất khả kháng với mức độ thiệt hại cao và diện rộng do thiên tai, dịch bệnh gây nên. Kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Đăk Đoa- Gia Lai cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó, nợ xấu và rủi ro tín dụng phát sinh tăng và trong đó hoạt động tín dụng  là hoạt động chủ yếu mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng.

Xuất phát từ hoàn cảnh phát triển nền kinh tế và thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh, nên em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai trong ba năm 2008-2010” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.

Về kết cấu: Chuyên đề gồm có 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ĐăkĐoa trong ba năm 2008-2010

Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện ĐăkĐoa

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                         Trang

CHƯƠNG  1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI                                                                                                      1

1.1.Những vấn đề cơ bản về tín dụng của ngân hàng thương mại 1

1.1.1. Khái niệm.. 1

1.1.2. Bản chất của tín dụng ngân hàng. 1

1.1.3. Đặc điểm tín dụng của ngân hàng thương mại 2

1.1.4.Nguyên tắc tín dụng của ngân hàng. 2

1.1.4.1.Nguyên tắc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế. 2

1.1.4.2.Nguyên tắc cho vay hoàn trả cả gốc và lãi đầy đủ đúng hạn. 2

1.1.4.3.Nguyên tắc cho vay phải có đảm bảo. 2

1.1.5. Phân loại tín dụng của ngân hàng. 2

1.1.5.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay. 2

1.1.5.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn. 3

1.1.5.3. Căn cứ vào đối tượng tín dụng. 3

1.1.5.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của người đi vay. 3

1.1.5.5.Căn cứ vào giá trị của tín dụng. 3

1.2. Những vấn đề về cho vay tiêu dùng. 3

1.2.1. Khái niệm.. 3

1.2.2. Đặc điểm.. 4

1.2.3.Tầm quan trọng của cho vay tiêu dùng. 5

1.2.3.1.Đối với ngân hàng                              5

1.2.3.2.Đối với người tiêu dùng    5

1.2.3.3.Đối với nền kinh tế                            5

1.2.4.Phân loại cho vay tiêu dùng. 5

1.2.4.1.Căn cứ vào thời hạn tín dụng. 5

1.2.4.2.Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay. 5

1.2.4.3.Căn cứ vào chủ thể vay và hình thức đảm bảo. 5

1.2.4.4.Căn cứ vào nghiệp vụ cho vay. 6

1.2.4.5.Căn cứ vào phương thức cho vay. 6

1.2.5.Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. 6

1.2.5.1.Nguyên tắc vay vốn                          6

1.2.5.2.Đối tượng cho vay                              6

1.2.5.3.Mức cho vay                                                7

1.2.5.4.Lãi suất cho vay                                      7

1.2.5.5.Thủ tục cho vay tiêu dùng      7

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay tiêu dùng. 7

1.2.6.1 Nhân tố môi trường kinh doanh. 7

1.2.6.1.1 Tình trạng kinh tế vĩ mô    7

1.2.6.1.2. Quan điểm thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng trong nước của Chính phủ sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường tín dụng môi trường  8

1.2.6.1.3. Môi trường pháp luật              8

1.2.6.1.4. Môi trường văn hoá – xã hội 9

1.2.6.2. Nhân tố khách hàng    9

1.2.6.2.1 Năng lực vay vốn của khách hàng. 9

1.2.6.2.2. Khả năng đáp ứng các điều kiện khi vay của khách hàng. 9

1.2.6.3. Nhân tố ngân hàng    10

1.2.6.3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng. 10

1.2.6.3.2. Năng lực tài chính của ngân hàng. 10

1.2.6.3.3. Chính sách tín dụng của ngân hàng. 11

1.2.6.3.4. Số lượng, trình độ cũng như đạo đức 13

1.2.6.3.5. Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý của ngân hàng. 13

CHƯƠNG  2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo& PTNT HUYỆN ĐĂKĐOA  TRONG 3 NĂM (2008-2010) 14

2.1. Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT  huyện ĐăkĐoa. 14

2.1.1. Sự phát triển và cơ cấu tổ chức. 14

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 14

2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng. 14

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: 15

2.1.2. Nguồn lực của ngân hàng. 17

2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn                19

2.1.3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh. 21

2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện ĐăkĐoa. 23

2.2.1. Quá trình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh  NHNo& PTNT huyện ĐăkĐoa  23

2.2.2. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh  NHNo& PTNT huyện ĐăkĐoa            25

2.2.3.Các sản phẩm dich vụ cho vay tiêu dùng của chi nhánh  NHNo&PTNT huyện ĐăkĐoa  26

2.2.4.Quy trình nghiệp vụ. 26

2.3.1.1.Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay. 27

2.3.1.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích. 30

2.3.1.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay. 33

2.3.1.4. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức vay. 36

2.3.1.5. Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng. 40

2.3.1.6. Lãi và thu nhập của hoạt động cho ……………………………………………………………….. 42

2.4. Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện ĐăkĐoa. . 44

2.4.1. Những mặt thành tựu, kết quả trong hoạt động cho vay tiêu dùng qua ba  năm 2008 -2010    44

2.4.2.Những hạn chế, tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng qua ba năm  2008 – 2010  46

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN ĐĂKĐOA.. .. 48

3.1. Định hướng và mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng  trong thời gian tới      48

3.1.1. Triển vọng cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.. 48

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 48

3.1.3. Mục tiêu                                                                  49

3.2. Giải pháp chủ yếu mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. 50

3.2.1.Tăng cường huy động để cho vay. 50

3.2.2.Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, đào tạo cán bộ. 52

3.2.3.Đa dạng hoá hình thức cho vay. 52

3.2.4.Đẩy mạnh hoạt động Marketing. 52

3.2.5. Hạn chế rủi ro trong cho vay tiêu dùng. 54

3.2.6. Cho vay tiêu dùng qua người đại diện. 54

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Incoming search terms:

  • phân tích hoạt động cho vay tiêu dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng trị
  • phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
  • phan tich tinh hinh cho vay tieu dung
  • phan tich tinh hinh cho vay tieu dung tai ngan hang

About The Author

Đồ án tốt nghiệp CNTT bằng C#,VB,vb.net.....

Tôi là sinh viên ngành công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm. Với đam mê CNTT từ nhỏ nên tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu,học hỏi, thu nhận kiến thức để hoàn thiện bản thân mình Hiện tại tôi đang là chủ nhân của blog P2Share.com, ShopBaiTap.com và cộng tác viên của TuHocIT.net

Number of Entries : 81

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2013 Powered By Wordpress, Design By P2Share

Bài viết liên quanclose
Scroll to top